Show menu
Hide Menu

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Hietakulma Oy
Y-tunnus: 2547711-2
Koskenojankatu 11, 38700 Kankaanpää
p. 025730300
sähköposti: olli.hietanen@hietakulma.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Olli Hietanen
p. 025730320
sähköposti: olli.hietanen@hietakulma.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Mahdollisista tuotteiden ostajista ja vuokraajista kerätään yhteystietoja, jotta heidät tavoitetaan tai saadaan tuotteet toimitettua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä: - Rekisteröidyltä itseltään - Rekisterinpitäjän oma toiminta, kuten haut julkisista yhteystieto-tietokannoista

Käsiteltävät henkilötiedot

- Etunimi
- Sukunimi
- Yritys
- Puhelinnumero
- Sähköposti
- Viesti
- Sekä mahdolliset muut rekisteröidyn itse toimittamat tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin pääsyoikeuksia on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin pääsyoikeudet on valituilla henkilöillä, joiden täytyy toimenkuvansa hoitamiseksi päästä rekisterin tietoihin.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen olli.hietanen@hietakulma.fi tai postitse osoitteeseen Koskenojankatu 11, 38700 Kankaanpää.

Sopimustieto.fi tunniste: EY79 L36R JP7G KRZK 4X5J


MITEN VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä – asiakaspalvelumme auttaa tilanteessa kuin tilanteessa.

circle-icon-phone.png

Puuelementtipuhelin
02 573 0310

Ristikkopuhelin
02 573 0320

circle-icon-place.png

Hietakulma Oy
Koskenojankatu 11
38700 Kankaanpää